வாஸ்து

வாஸ்து · 07. November 2017
நடுத்தர மக்களுக்கும், ஏழைகளுக்கும் வாழ்வில் மிகப் பெரிய கனவாக இருப்பது சொந்த வீடே.
வாஸ்து · 06. November 2017
தாங்கள் வசிப்பதற்காக வீடுகட்டும் பலரும் வாஸ்து சாஸ்திரத்தை தெளிவாக பார்த்து கட்டுவது அவசியம்.
வாஸ்து · 27. October 2017
தெற்குப் பார்த்த வீடுகள், காலிமனைகள் என்றாலே பலரும் வேண்டாம்டா சாமி என்று அலறுகிறார்கள்.
வாஸ்து · 26. October 2017
அந்தக் காலம் முதலாகவே, குழந்தைகள், கன்னிப்பெண்கள் எனப் பலரும் ஊஞ்சல் விளையாட்டில் ஆர்வம் காட்டுவது இயல்புதான்.
வாஸ்து · 25. October 2017
தெற்குப் பார்த்த வீடுகள், காலிமனைகள் என்றாலே பலரும் வேண்டாம்டா சாமி என்று அலறுகிறார்கள்.
வாஸ்து · 24. October 2017
ஒருவர் வளமாகவும் நலமாகவும் வாழ வீட்டை வாஸ்துப்படி கட்டவேண்டும் என்று கூறுகிறது வாஸ்து சாஸ்திரம்.
வாஸ்து · 14. October 2017
புதுவீடு கட்டுபவர்கள் பொதுவாக வாஸ்து பார்ப்பது வீடு கட்டுவது வழக்கம்.
வாஸ்து · 13. October 2017
சிலரது வீடுகளில் அலங்கார பொருட்களின் ஒரு அங்கமாக குபேர பொம்மை விளங்குகிறது.
வாஸ்து · 11. October 2017
இந்த காலத்தில் சென்னை போன்ற பெருநகரங்களில் வீடு வாங்கி கட்டுவதென்பது சாதாரண விடயமில்லை.
வாஸ்து · 10. October 2017
வாஸ்து முறைப் படி பூஜை அறை அமைப்பதற்கு மிகச் சிறந்த திசை வடகிழக்கு மூலையாகும் மேலும் வடக்கு.